Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělením souhlasu souhlasíte s tím, že společnost MP PROFIT CZ s.r.o, IČ: 03271412 se sídlem Bílokostelecká 238, 46331 Chrastava, e-mail michalpatrman@email.cz, telefon 777 058 833 (dále též jen "Zprostředkovatel") je oprávněn Vaše osobní údaje v rozsahu:

  • jméno, příjmení, telefonní spojení, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, případně další informace, které se nám rozhodnete poskytnout prostřednictvím webových stránek, emailem nebo po telefonu

předávat následujícím osobám:

EC Financial Services, a.s., se sídlem na adrese Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, IČO: 242 43 744, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18353 ("ECFS") a obsahuje podrobnější informace týkající se zpracovatelů osobních údajů a způsobu, jakým mohou subjekty osobních údajů uplatnit svá práva, která jim přiznávají právní předpisy, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("Nařízení") a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

ROZSAH, ÚČEL A DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY ECFS jako nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru ("ZSÚ") zpracovává především osobní údaje níže uvedených osob ("Subjekt údajů"): • klientů, kteří projevili zájem o některý z úvěrových produktů ECFS, případně podali žádost o úvěr, nebo s nimi ECFS uzavřela úvěrovou smlouvu; • obchodních zástupců, kteří pro ECFS vykonávají činnost vázaného zástupce či samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru dle ZSÚ; a • třetích osob (např. manžela či jiné osoby žijící s klientem ve společné domácnosti). ECFS osobní údaje zpracovává zejména za účelem plnění svých zákonných povinností, uzavření a plnění smlouvy o úvěru, ochrany svých práv a právem chráněných zájmů či pro účely marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány bez souhlasu i se souhlasem Subjektu údajů. Podrobnější informace o rozsahu zpracovávaných údajů, konkrétním účelu, k němuž jsou osobní údaje zpracovávány, době, po kterou ECFS osobní údaje zpracovává a dále údaj, zda jsou osobní údaje zpracovávány se souhlasem nebo bez souhlasu Subjektů údajů a zda jsou Subjektem údajů poskytovány ECFS dobrovolně či nikoli, jsou uvedeny v jednotlivých informačních dokumentech, které ECFS Subjektům údajů poskytla, souhlasech, které Subjekty údajů ECFS udělili, případně smlouvách, které s ECFS uzavřeli. 

SPRÁVCE A DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ Správcem osobních údajů je ECFS. V případě osobních údajů, které jsou předávány do dlužnických registrů: • Nebankovní registr klientských informací ("NRKI") provozovaného spolkem Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., IČO: 712 36 384, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaným ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. L 58499 (dále jen "CNCB"), je správcem osobních údajů předávaných do této databáze spolek CNCB. • Registr platebních informací ("REPI") provozovaného společností CRIF - Registr platebních informací s. r. o., IČO: 057 75 809, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 268784 (dále jen "CRIF"), je správcem osobních údajů předávaných do této databáze společnost CRIF. 2 EC Financial Services, a.s. F-W-1-3-2019-8 ECFS může za účelem zpracování osobních údajů využívat rovněž třetí osoby - zpracovatele, kterými mohou být zejména marketingové agentury, společnosti dodávající ECFS softwarové vybavení, inkasní agentury. ECFS v současné době využívá níže uvedených zpracovatelů: − Incomaker s.r.o., se sídlem Haškova 1582, 252 63 Roztoky, IČ: 041 61 301 - kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, adresa pro doručování, číslo telefonu, emailová adresa, výše dluhu; účel: šíření obchodních sdělení týkajících se produktů ECFS; − GREENBERG Consulting s.r.o., se sídlem K Březince 230/24, 182 00 Praha 8, IČ: 242 03 939 - kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, adresa pro doručování, číslo telefonu, emailová adresa, datum poskytnutí úvěru, výše dluhu, přehled úhrad splátek, data úhrad splátek, evidence pokut, účel: šíření obchodních sdělení týkajících se produktů ECFS + kompletní správa a evidence databáze o klientech ECFS; − B4B INKASSO s.r.o., se sídlem Kollárova 1653/2b, Podlesí, 736 01 Havířov, IČO: 267 94 845 - kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, adresa pro doručování, číslo telefonu, emailová adresa, výše dluhu; účel: vymáhání a inkaso dluhů po splatnosti; − M.B.A. Finance s.r.o., se sídlem Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 27407209 - kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, adresa pro doručování, číslo telefonu, emailová adresa, výše dluhu; účel: vymáhání a inkaso dluhů po splatnosti. 

POUČENÍ O PRÁVECH KLIENTA Subjekt údajů má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná Nařízením a dalšími právními předpisy na ochranu osobních údajů. Není-li v této informaci uvedeno jinak, může Subjekt údajů vůči ECFS uplatnit svá práva: • písemně na adrese: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany; • telefonicky na telefonním čísle: 844 131 415; nebo • prostřednictvím emailu na adrese: info@exca.cz. Žádost, kterou se Subjekt údajů u ECFS domáhá uplatnění svých práv souvisejících se zpracováním osobních údajů ("Žádost"), musí obsahovat alespoň: • identifikační údaje Subjektu údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa, číslo úvěrové smlouvy; • kontaktní údaje, na které si Subjekt údajů přeje zaslat odpověď (tj. telefonní číslo, korespondenční adresa či emailová adresa); a • vysvětlení jaké právo Subjekt údajů vůči ECFS uplatňuje, ve vztahu k jakým osobním údajům (případně jejich kategoriím) a další doplňující informace, které ECFS potřebuje znát, aby mohla Žádosti v plném rozsahu vyhovět, a které jsou u jednotlivých práv uvedeny níže. ECFS Žádosti vyhoví, případně informuje Subjekt údajů, že Žádosti vyhovět nemůže zpravidla do 20 dní od doručení Žádosti. ECFS nemůže žádosti Subjektu údajů vyhovět zejména v případě, že osobní údaje Subjektu údajů nezpracovává, nebo právo, které vůči ECFS uplatňuje, Subjektu údajů nenáleží. ECFS nemůže Žádosti vyhovět rovněž v případě, kdy Žádost neobsahuje všechny požadované náležitosti; v takovém případě bude Subjekt údajů vyzván k doplnění Žádosti. Nejpozději musí být Žádost vyřízena do 1 měsíce ode dne doručení Žádosti. Ve zvlášť složitých případech, může být tato lhůta prodloužena na 3 měsíce, s tím, že ECFS Subjekt údajů o prodloužení lhůty k vyřízení včetně uvedení důvodů informuje. Anonymními Žádostmi se ECFS nezabývá. 3 EC Financial Services, a.s. F-W-1-3-2019-8 Právo na přístup k osobním údajům Subjekt údajů má právo od ECFS požadovat potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud ECFS osobní údaje Subjektu údajů zpracovává, pak má Subjekt údajů právo na přístup k takovým údajům a může od ECFS žádat informace týkající se: a) účelu zpracování; b) kategorií dotčených osobních údajů; c) příjemců nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) doby, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) práva podat stížnost u dozorového úřadu; g) zdroje osobních údajů, pokud nejsou osobní údaje získány od Subjektu údajů; h) skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Subjekt údajů. Požádá-li o to Subjekt údajů, ECFS mu poskytne kopii jeho osobních údajů, které zpracovává. Poskytnutí první kopie je bezplatné, za další kopie je ECFS oprávněna účtovat poplatek na základě administrativních nákladů; informaci o výši poplatku ECFS Subjektu údajů sdělí předem. Jestliže Subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, pokud Subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. ECFS kopii osobních údajů neposkytne v případě, že by tím byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Právo na opravu Pokud se Subjekt údajů domnívá, že jsou zpracovávány nepřesné osobní údaje, může požadovat jejich opravu. V takovém případě jsou součástí Žádosti rovněž správné a aktuální osobní údaje, kterých se má oprava týkat. Právo na výmaz Subjekt údajů má právo na to, aby ECFS bez zbytečného odkladu vymazala jeho osobní údaje, pokud: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu Subjektu údajů a Subjekt údajů souhlas se zpracováním osobních údajů odvolal, a zároveň neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování jeho osobních údajů pro účely marketingu; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) ECFS ukládá provedení výmazu osobních údajů právní předpis. 4 EC Financial Services, a.s. F-W-1-3-2019-8 Žádá-li Subjekt údajů výmaz osobních údajů, uvede v Žádosti rovněž, z jakého z výše uvedených důvodů mají být osobní údaje vymazány. V případě důvodů uvedených pod písm. a) nebo d) Subjekt údajů rovněž stručně vysvětlí, z jakého důvodu jsou podle jeho názoru splněny podmínky pro výmaz jeho osobních údajů. Bez ohledu na výše uvedené, ECFS Subjektu údajů nemusí vyhovět v případě, že ECFS zpracování osobních údajů ukládá zákon a dále v případě, že je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků ECFS nebo třetích stran. Právo na přenositelnost Je-li zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů nebo je prováděno za účelem plnění smluvních povinností a provádí se automatizovaně, má Subjekt údajů právo obdržet od ECFS osobní údaje, které ECFS od Subjektu údajů získala, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na žádost Subjektu ECFS, předá tyto osobní údaje jinému správci, bude-li to technicky proveditelné. V Žádosti musí Subjekt údajů označit, jaký formát má být pro zaslání osobních údajů použit, a případně identifikovat správce, kterému mají být osobní údaje předány. Právo na omezení Omezení zpracování svých osobních údajů může Subjekt údajů žádat v případě, že: a) Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů. V takovém případě je zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby ECFS mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a Subjekt údajů odmítá výmaz (viz výše) osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) ECFS již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a nejedná se o námitku proti zpracování pro účely marketingu. V takovém případě je zpracování omezeno na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody ECFS pro zpracování převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů proti zpracování. V Žádosti Subjekt údajů uvede, z jakého z výše uvedených důvodů, má být zpracování osobních údajů omezeno. Po dobu omezení budou údaje Subjektu údajů, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem Subjektu údajů, nebo k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků ECFS, k ochraně práv jiné osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu. Právo vznést námitku Pokud je zpracování osobních údajů prováděno pro účely oprávněných zájmů ECFS či třetí strany včetně zpracování pro účely marketingu, pak může Subjekt údajů podat proti zpracování námitku, pokud: a) mají zájmy nebo základní práva a svobody Subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů přednost před oprávněnými zájmy ECFS nebo třetí strany. ECFS osobní údaje již nadále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad právy a svobodami Subjektu údajů, nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; a 5 EC Financial Services, a.s. F-W-1-3-2019-8 b) pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má Subjekt údajů právo vznést námitku kdykoli bez dalšího. V takovém případě, nebudou osobní údaje Subjektu údajů pro účely marketingu dále zpracovávány. V Žádosti Subjekt údajů uvede, pro který z výše uvedených důvodů námitku proti zpracování osobních údajů podává. V případě uvedeným pod písm. a) Subjekt údajů v Žádosti rovněž stručně popíše, jaká jeho práva či oprávněné zájmy jsou zpracováním dotčena. Právo odvolat souhlas Pokud Subjekt údajů udělil se zpracováním osobních údajů souhlas, má právo takový souhlas kdykoliv odvolat. Takové odvolání však nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů. Práva při automatizovaném rozhodování Je-li zpracování osobních údajů považováno za individuální automatizované rozhodování dle čl. 22 Nařízení, pak ECFS kromě hodnocení správnosti zpracování včetně použitých údajů pracovníkem ECFS a informování Subjektu údajů o výsledku takového rozhodování, umožňuje Subjektu údajů vyjádřit se k výsledku automatizovaného rozhodování a vznést proti němu námitku. ECFS na vyjádření či námitky Subjektu údajů poskytne odpověď. V případě, že ECFS bude na výsledku rozhodnutí trvat, bude součástí odpovědi i bližší odůvodnění stanoviska ECFS. V Žádosti musí být v takovém případě uvedeno, k jakému automatizovanému rozhodování se Subjekt údajů vyjadřuje, co je obsahem jeho vyjádření a jaké námitky případně vznáší. POVEŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ECFS jmenovala pověřence osobních údajů, kterým je Jan Psohlavec, +420 602 105 878, jan.psohlavec@gmail.com. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle tohoto nařízení. PRÁVO NA STÍŽNOST Pokud se Subjekt údajů domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení právních předpisů, může podat stížnost k některému z dozorových úřadů. Na území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobní údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: + 420 234 665 111, www.uoou.cz.